About Us

Eesti keeles:

Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Moldova Kogukond Eestis Casa Mare, inglise keeles Moldovian Community from Estonia Casa Mare (edaspidi Casa Mare), on avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus ja on loodud oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks

CASA MARE tegevusvaldkonnad on:

• Osalemine Eesti integratsiooni poliitikas;
• Aktiivne osalus kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega isikute integratsiooni protsessis Eesti ühiskonnas ja kultuuriruumis; aktiivne kaasamine sotsiaalsesse ellu;
• Aidata kaasa Moldova kogukonna keelelise ja kultuurilisele arengule Eestis;
• Aidata kaasa  arengukoostööle ja ja toetada partnerlussuhteid Eesti ja Moldova vahel;
• Harida ja teavitada avalikkust kultuurilise mitmekesisuse ja integratsiooni teemadest;
• Info ja tegevuspraktikate vahetus arengukoostöö, kultuurilise mitmekesisuse ja integratsiooni protsesside valdkondades;
• Infovahetus ja koostöö oma liikmete ja toetusliikmete vahel;

English language:

The Moldavian-Romanian Community in Estonia is a non-profit, voluntary association of public interest.

The main areas of intervention of CASA MARE are:
• Participation in Estonian integration policy;
• Active participation in third country nationals and stateless persons in the process of integration of Estonian society and the cultural space, active involvement to social life;
• To contribute the integration of Moldovan community linguistic and cultural development  in Estonia ;
• To contribute development cooperation and supporting partnerships and collaboration between Estonia and Moldova;
• To educate and inform the public about cultural diversity and integration issues;
• Exchange of information and activity practices in the fields of development cooperation, cultural diversity and integration processes;
• Exchange of information and cooperation between its members and support members;

Our home: Mere pst 20, Tallinn, 10101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *